The Dream of the Good, Exploring its potential to educate for peace at an individual level

Mastergradsoppgave, Centre for Peace studies, Universitetet i Tromsø, april 2004 av Ole Henning Sommerfelt


En norsk studie som bygger på dybdeintervjuer med lærere og elever i svenske grunnskoler, videregående skoler og barnehager som bruker Drømmen om det gode-metodikken.

Her undersøkes det fredsskapende potensialet i Drømmen om det godes metodikk, som bygger på innsikten om at ytre fred begynner i hvert enkelt menneskes indre – med å stifte fred med seg selv.


Ifølge Sommerfelt er pedagogikkens to nøkkelprinsipper:

1) sammenhengen mellom mitt eget indre, dvs. mine tanker, følelser og min underbevissthet og min opplevelse av ytre hendelser.

2) stillhet og konsentrasjon skaper velvære, tilgang til indre ressurser og rom for refleksjon.


Følgende fem indikatorer benyttes:

  • En følelse av ro og konsentrasjon
  • Bevisst innflytelse over egen opplevelse
  • Fravær av aggresjon
  • Vennlighet og prososial atferd
  • Inspirasjon

Resultatene viste at lærere og elever opplevde økt ro og harmoni. Flere fortalte om en bedre evne til å reagere med toleranse og uten aggresjon i provoserende og stressende situasjoner. Opplevelse av økt empati og harmoni innen gruppen var også et tilbakevendende innslag. Barnehageansatte mente at barna var mindre aggressive og hadde en mer prososial atferd.


Sitat fra elever i mastergradsstudien:

«Man blir mer harmonisk og føler seg litt gladere, selv om situasjonen er vanskelig. Man blir ikke så lett stresset og irriterer seg ikke over ting som man normalt ville reagert på.»

(12-årig jente som praktiserer yoga)


«Når vi trener sammen som en gruppe, opplever vi en fin gruppefølelse. Jeg tror ikke at noen i gruppen skulle kunne skade noen av de andre. På den måten har saker og ting forandret seg.»

(17-årig jente som trener qigong.)


«Når man tenker på disse spørsmålene, lærer man seg selv bedre å kjenne, og da kan man også lære andre bedre å kjenne og bli en bedre venn.»

«Man kan ha tenkt på en bestemt måte i lengre tid. Men når man undersøker nærmere hva man virkelig synes om noe, og hører hva andre synes, da forstår man at det fins mange måter å tenke på saker og ting.»

«Man får et større perspektiv.»

«Alle har samme verdi, men vi er likevel ulike.»

«Man forandres hele tiden.»

(14 -årige gutter som trener på refleksjon)


Les hele masteroppgaven