Mindfulness i skolen; ABC, 123, samt elever i balanse

Mastergradsoppgave i Spesialpedagogikk av Kristin Kristiansen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø, våren 2011.

Problemstilling: Trenger elever opplæring i mindfulness? Hvilke erfaringer, holdninger, og interesser har lærerne i Tromsø-skolene når det gjelder mindfulnessbaserte metoder i skolen?


Masteroppgaven har tre deler, i del I forklares begrepet mindfulness, med utspring i østlige kontemplative tradisjoner. Mindfulness har i tusentalls år hjulpet mennesker til å håndtere små og store utfordringer. Det er en mild, rolig og likevel svært kraftfull tilstand. I andre del av oppgaven beskrives det hva en kontemplativ pedagogikk og mindfulnessbaserte metoder kan tilføre elever i skolen. Uro og turbulens anses å være den mest problematiske miljøfaktoren i norske skoler. Uroligheter har, gjennom at de forstyrrer konsentrasjon og oppmerksomhet og skaper stress, en negativ innvirkning på innlæringsprosessen. I oppgaven beskrives det hvordan mindfulness i skolen kan bidra til å minske angst og stress, noe som skaper et bedre læringsmiljø. Basert på litteratur og forskningsresultater, og Shapiros modell (2006) av mindfulness, der tilstanden betraktes ut fra tre ulike aspekter – hensikt, oppmerksomhet og holdning, diskuteres kontemplativ pedagogikk og mindfulness i utdanningssammenheng. I tredje og siste del av oppgaven presenteres en undersøkelse. Ved hjelp av spørreskjemaer relateres erfaringer, holdninger og interesse hos lærere i noen skoler i Tromsø, til kontemplativ pedagogikk og mindfulness. Resultatene viser at mange lærere oppmuntrer til en åpen og spørrende innstilling til kontemplativ pedagogikk og mindfulness i skolen.


Last ned masteroppgaven her