Vad är Drömmen om det goda?

Drömmen om det goda är en stillhets- och mindfulnessmetodik som utvecklats av den ideella föreningen Drömmen om det goda i förskolan och skolan. Den består av stillhet, beröring, reflektion och långsam koncentrerad rörelse.

Metodiken har ingen religiös anknytning, grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet och är utformad för att främja barns och elevers fysiska och psykiska hälsa, och för att förebygga stress- och mobbningsproblematik i förskola och skola. Den erbjuder en reell möjlighet att förbättra förutsättningarna för barn och unga och inte minst för lärarna. Lärare berättar om en lugnare studiemiljö, ökad koncentration och fokusering på skolarbetet hos barnen/eleverna.

Jag vill pröva Drömmen om det goda i min skola. Hur kommer jag igång?

Hur processen bäst kommer igång beror på situationen i skolan. Om ingen utom du känner till metoderna rekommenderar vi ett vetenskapligt föredrag på plats i skolan som ett första steg.

Om en grupp lärare redan är intresserade kan det bli aktuellt med en grundutbildning på plats i skolan där alla lärare är välkomna. På grundutbildningen lär du dig enkla övningsformer för alla fyra metoderna.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att göra upp en strategi.

Vad ingår i ert kursmaterial?

På våra utbildningar delar vi ut ett material med fakta, forskning och stillhetsövningar för olika åldrar och även en CD med ljudfiler på några av de övningar vi använder.

Var finns ni?

Vårt kansli ligger vid Kornhamnstorg i Gamla Stan i Stockholm. Där sker vissa utbildningar och evenemang. Vi finns även på andra håll i landet, där vi har  utbildare och håller både utbildningar och evenemang. Norrköping, Åhus, Göteborg, Östersund och Uppsala är orter där grundutbildningar är inplanerade 2017.

Vad är yoga?

Yoga är en rörelsemetod med indiskt ursprung som i vårt fall är helt fri från referenser till chakran, mantran och all hinduisk mytologi och på så vis väl anpassad till det svenska skolsystemet. Den är grundad på medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering, koncentration och kroppsmedvetenhet.

Vad är qigong?

Qigong är en hälsopraxis med långsamma, koncentrerade rörelser som har rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Dess övergripande syfte är att främja inre och yttre fred och förbättra den fysiska och psykiska hälsan, minska stress och balansera hjärnans funktioner. Du bekantar dig till exempel med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Metoden stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållningssätt till naturen.

Varför har Drömmen om det goda fyra olika övningsformer?

De fyra enkla övningsformerna är inspirerade av mindfulness och medger lärarna valfrihet. Vi rekommenderar valfrihet, även för barnen/eleverna. Alla ska kunna välja och även tacka nej utan att behöva känna sig utanför.

Stillhet består av korta avslappningsövningar och visualiseringar som mynnar ut i tystnad och stillhet. (cirka 5-15 min)

Reflektion: Reflekterande samtal som inleds med en kort stunds stillhet om existentiella frågor. Man lär sig koncentration och uppmärksamhet genom att lyssna och tala från hjärtat.

Beröring: Enkla massageövningar- och grepp för olika åldrar utvecklade av lärare på Axelsons.

Rörelse: Meditativ gång, hälsoqigong och yoga.

När vi började arbetet inspirerades vi av det amerikanska forskningsprojektet Education Initiativ, knutet till Harvard och Mind/Body institute (numera Benson Henry Institute). Projektet använde sig av metoder som liknar dem vi använder. Det pågick i flera år och med mycket goda resultat i svårt belastade innerstadsskolor. Man fann att stillhetsmetoderna bland annat minskade aggressivt beteende och våldsbenägenhet, underlättade lärandet, gav bättre betyg, ökade självförtroendet, förmågan till självbehärskning och koncentration.

Vad är mindfulness?

Mindfulness kan översättas med uppmärksam närvaro. Det handlar om att öva upp sin förmåga till medvetenhet och närvaro i nuet. Sådana reflektiva koncentrationsmetoder finns inom många religioner men kan också appliceras på lärande, musikutövande etc. I västerlandet i dag används mindfulness som en sekulär metod för att träna koncentration och medvetenhet.

Mindfulness beforskas intensivt internationellt, cirka 400 vetenskapliga artiklar publiceras per år. I Sverige pågår forskning bland annat på Karolinska Institutet.

Forskning visar att övningar i mindfulness ger minskad oro, bättre sömn, ökat fokus och en ökad självinsikt.

I Sveriges Riksdag kan riksdagsledamöter och tjänstemän träna mindfulness en gång i veckan. Läkarutbildningar i Sverige erbjuder träning i mindfulness både för att minska studenternas stress och för att förbättra möten med patienter.

Varför har ni beröringsövningar och andra övningar där man håller i till exempel ett träd?

De övningar som innefattar beröring, där man fokuserar uppmärksamheten i händerna eller på ett träd eller annan naturlig företeelse är så kallade ”mindfulness”-övningar. De tränar närvaro och koncentration, och som forskningen visar har de också stora hälsoeffekter. Det kan vara lättare för barn, särskilt de splittrade och rastlösa barnen, att fokusera på något konkret.

Jag vill pröva Drömmen om det goda-metoderna med mina högstadieelever?

Berätta om att enkla stillhetsövningar stärker självkänslan och gör det lättare att hantera jobbiga känslor. Att man också genom forskning vet att personer som övar stillhet blir friskare och mer positiva. Att avslappning främjar kreativitet och lärande! Låt eleverna pröva på kortare stunder. Om någon elev är störande ge honom/henne något att läsa, eller pröva stressprickar. De finns att beställa på biodots.

Är yoga och qigong en form av religion?

I Drömmen om det goda används yoga och qigong med fokus på hälsa och välbefinnande, utan konfessionella inslag.

Skolinspektionen har utrett yoga i skolan och förklarar att om fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan konfessionella inslag, ses det inte som religiös utövning. Samma argumentation skulle kunna appliceras på qigong.

Den åskådning som qigong och yoga bygger på är inte accepterad inom den moderna västerländska vetenskapen, vilket inte hindrar att metoderna används för stressreducering eller som terapi på många stora västerländska sjukhus.

Begreppen yoga och qigong som de används i de gamla indiska respektive kinesiska traditionerna täcker ett stort område av övningsformer som kan vara mycket olika sinsemellan och ha olika syften beroende på vilken yoga eller qigongform- och tradition det handlar om.