Mindfulness i skolen; ABC, 123, samt elever i balanse

Mastergradsoppgave i Spesialpedagogikk av Kristin Kristiansen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lararutdanning, Universitetet i Tromsø, vår 2011

Problemstilling: Trenger elever oppläring i mindfulness? Hvilke erfaringer, holdninger, og interesser har lärarne i Tromsøskolene angående mindfulnessbaserte metoder i skolen?


Uppsatsen har tre delar, i del I förklaras begreppet mindfulness, med ursprung i östra kontemplativa traditionerna. Mindfulness har i tusentals år hjälpt människor att hantera små och stora utmaningar. Det är ett milt lugnt och ändå oerhört kraftfullt tillstånd. I andra delen av avhandlingen beskrivs vad en kontemplativ pedagogik och mindfulnessbaserade metoder kan tillföra elever i skolan. Oro och turbulens anses vara den mest problematiska miljöfaktorn i norska skolor. Oroligheter har, genom att de stör koncentration och uppmärksamhet , och skapar stress, en negativ inverkan på inlärningsprocessen. I avhandlingen beskrivs hur mindfulness i skolan kan bidra till att minska ångest och stress, vilket skapar en bättre lärmiljö. Baserat på litteratur och forskningsresultat, och Shapiros modell (2006) av mindfulness, där tillståndet betraktas ur tre olika aspekter – avsikt, uppmärksamhet och attityd, diskuteras kontemplativ pedagogik och mindfulness i utbildningssammanhang. I den tredje och sista delen av avhandlingen, presenteras en undersökning. Med hjälp av frågeformulär, relateras erfarenheter, attityder och intressen hos lärare i några skolor i Tromsø, till kontemplativ pedagogik och mindfulness. Resultaten visar att många lärare uppmuntrar till en öppen och frågande inställning till kontemplativ pedagogik och mindfulness i skolan.


Ladda ner Masteruppsatsen här