Lobbningsarbete för lugn och ro i förskolan och skolan bär frukt

Torsdag 20 februari 2014

Visionen i vårt arbete med Drömmen om det goda har ända från starten varit att bidra till en förskola och skola med trygga barn och unga med god självkänsla och förmåga till närvaro, som känner samhörighet med andra och har lugna vuxna till stöd. Samtidigt med vårt arbete med stillhetsmetoder på förskolans och skolans verkstadsgolv har vi också lobbat för att stillhet ska bli ett naturligt inslag i förskole- och skolvardagen, precis som idrott och gymnastik. Vi har hållit seminarier och workshops på riksdagen sju gånger sedan 2003. Riksdagsledamot Anne Marie Brodén (M) initiativtagare till Kultur och hälsa-gruppen på riksdagen och verksam i Kulturutskottet har lagt flera motioner om det under åren den nya skollagen från 2011 kräver att ”alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”.

Två av Anne Marie Brodéns motioner, som berör vårt arbete, behandlas nu i Utbildningsutskottets Betänkande 2013/2014:UbU12 Skolväsendet: Motion 2013/2014:Ub401 Nolltolerans mot mobbning och kränkningar, där Drömmen om det goda lyfts som ett gott exempel och Motion 2013/2014:Ub405 Kommunen bör förbättra möjligheterna till en lugnare miljö i förskolan.

Vi är många engagerade individer som har bidragit till det ökande politiska intresset för Mindfulness och stillhet i skolan. När vi senast mobiliserade experter i vårt nätverk till ett rundabordssamtal på riksdagen medverkade psykologen och forskaren Yvonne Terjestam, som har beforskat Drömmen om det goda-metodiken, Walter Osika, specialist i internmedicin, kardiologi och psykiatri, stressforskare och nybliven föreståndare på Centrum för Social Hållbarhet på Karolinska Institutet, Margaretha Egeberg, specialist inom barn och ungdomspsykiatri och tidigare överläkare på BUP-kliniken i Stockholm.

Samtalet arrangerades av Anne Marie Brodén, Betty Malmberg (M) ordförande i utbildningsutskottet och Thomas Finnborg (M).

Det hölls i nov 2012 i samband med att Anne Marie Brodén till Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson överlämnade en rapport med förslag om förebyggande åtgärder när det gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. Anne Marie omnämner Drömmen om det goda bland de goda exemplen i sin rapport.

– Jag önskar att alla barn och elever i svenska förskolor och skolor hade möjlighet att pröva på mindfulness och stillhet. De ökande ohälsoproblemen som man brottas med i skolan är mycket på det inre planet, förklarade Anne Marie efter att i det sista inlägget av Marie Ryd, vetenskapsjournalist, ha informerats om hjärnforskningens senaste rön.

Läs mer om Utbildningsutskottets betänkande

Läs mer om rundabordssamtalet här

När min mamma är stressad kramar jag henne

Torsdag 2 januari 2014

– Min mamma är stressad ibland.

– Min också. Jag märker att hon måste ta grejorna så fort och att hon kör sin bil fort. Då säger jag, mamma sluta vara stressad. Då saktar hon ner litet.

– När min mamma är stressad kramar jag henne!

– Min pappa är mest stressad. I dag var han stressad tre gånger.

– Hur märker du det?

– Han blir upprörd. Han skriker och så. Och så låser han inte dörren!

Alla föräldrar skulle höra barnen på förskolan Asken i Vessingebro resonera om stress i UR:s Skolministeriet i programmet Mindfulness i skolan. Louisa Haag är med och rapporterar från en Drömmen om det goda-kurs för lärare i Oskarshamn. Programmet ger en balanserad bild, med intervjuer med lärare, barn, och föräldrar. Du får även höra forskaren och psykologen Yvonne Terjestam och representanter för Drömmen om det goda.

Lyssna på programmet

Drömmen om det goda i Sydafrika

Torsdag 2 januari 2014

Gillar barn i Sydafrika stillhetsmetoder? När Margareta Rosenquist fick höra från skolor i Sydafrika att deras elever är lika stressade som svenska elever, beslöt hon sig för att resa dit. I oktober genomförde hon och Cecilia Grönwall en workshop i Drömmen om det goda i Wellington, som ligger 80 km nordväst om Cape Town, i Sydafrika. Margareta är en erfaren speciallärare, utbildad i Fredskraft- och barnqigong och instruktör i Drömmen om det Godas metoder för lugn och ro. Cecilia Grönwall stod för organisationen och utförandet av workshopen i samarbete med Kidz2Kidz South Africa, där Cecilia är aktiv både i projekt och i styrelsen.

Till Workshopen inbjöds ca 20 lärare från lika många 6–årsverksamheter till mellanstadiet, från skolor i townships som Khayelitsha och Lavender Hill till en av de bästa skolorna i Cape Town, i välbärgade Claremont. Även några psykologistudenter från Europa och Sydafrika, och två volontärer från välgörenhetsorganisationen Kidz2KidzPsykologi deltog.

”Dagarna innan vår workshop undrade vi nog båda hur detta skulle tas emot, uppfattas och tilltala deltagarna. Från början bestämde vi oss att vara MYCKET öppna och lyhörda och ”go with the flow” samt anpassa oss efter deltagarnas kunskap och erfarenheter,” skriver de. ”Och från en viss förundran vid första övningen – Moving with Nature till det fantastiska gensvaret vi båda fick redan efter första dagen – då visste vi att det var uppskattat – och efterlängtat! Redan på morgonen den andra dagen fick vi berättat för oss hur deras lugn efter den första dagen, hade smittat av sig både på familj och vänner!

”Vi förstår alla att en 2 dagars workshop i underbar miljö inte kan förändra stressiga och stökiga miljöer”, sammanfattar Cecilia sina upplevelser. ”Men det finns en stor efterfrågan och nyfikenhet efter mer kunskap både teoretisk och praktiskt – ett frö har såtts i klassrummen i 20 olika skolor i och omkring Cape Town.

”Tack till alla som medverkat till att denna resa och workshop blivit möjlig.

Läs hela berättelsen om hur metodiken togs emot i Sydafrika

Drömmen om det goda i Norge

Torsdag 2 januari 2014

I september 2013 tog det norska nätverket steget och skapade en egen förening för att bättre kunna administrera Drömmen om det goda-verksamheten i Norge. Drömmen om det goda har sedan 2003 givit kurser och seminarier i Norge där intresset är stort för stillhets- och mindfulnessmetoder i förskolan och skolan. På Universitetet i Tromsø har man i flera år anordnat ett flertal heldagsseminarier för studenter på Fredsstudiecentret och Lärarutbildningen. Cirka ett 100-tal lärare från den norska förskolan och skolan har utbildats och många arbetar redan med metodiken. Den senaste grundkursen hölls i Oslo i februari med 35 deltagande lärare från alla nivåer av skolan.

Barn med ADHD mår bättre av stillhetsövningar

Söndag 1 december 2013

ADHD-symptomen visade sig minska med 35% hos barn som fått diagnos på sjukdomen i en australiensisk studie. Barnen mediterade två ggr i veckan på sjukhus och två gånger om dagen hemma. Resultatet visade att barnens koncentrationsförmåga ökade, skolgången blev lättare, föräldrarna gladare och mindre stressade. Förbättringar konstaterades när det gällde barnens beteende, självbild och förhållande till kamrater. Barnen sade att de sov bättre och var mindre oroliga hemma.

48 barn under 12 år samt deras föräldrar deltog i studien som pågick i 6 veckor. De stillhetsmetoder som användes var enkla visualiseringar, naturövningar och musik.

– Sådan stillhetsträning ger människor en möjlighet att landa i nuet, förklarar Dr Ramesh Manosha, en av de forskare som utförde studien. Och barn i allmänhet är naturligt meditativa, de lever i nuet. De här övningarna ger de barn som har förlorat sin naturliga förmåga ett verktyg för att hitta den igen och återvända till ett för barn normalt tillstånd. (1

I en annan studie, en klinisk utvärdering av mindfulnessträning med en grupp ungdomar med ADHD, beteendestörningar såväl som autistiska störningar med utagerande symptom fann man efter åtta veckor en avsevärd förbättring, som också bekräftades av föräldrarna.

Förbättringen gällde bland annat förmåga till uppmärksamhet, glädje, uttalad internaliserings- såväl som externaliseringsproblematik. Ungdomarna upplevde en kraftig förbättring när det gällde personliga mål, självkontroll och att de fick bättre resultat på test som gällde att bevara uppmärksamheten. Föräldrarna rapporterade förbättring av barnens mål, externaliserings- och koncentrationsproblematik, självkontroll, uppmärksamhet/hänsyn till andra och tillbakadragenhet. (2

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. Diagnoserna av ADHD bland barn och ungdomar har mer än fördubblats de senaste åren. Cirka 5 procent av alla barn och unga i Sverige anses ha en ADHD-diagnos, och lika många har mildare ADHD-symptom.

Förskrivningen av centralstimulerande, narkotikaklassade mediciner ökar. På kort sikt kan man se goda effekter på inlärningsförmåga och socialt beteende men medicinen kan ge biverkningar i form av minskad aptit, insomningssvårigheter och orolig sömn. Man vet än så länge mycket litet om de långtgående effekterna, trots att medicinen ofta används under många år.

1) Clin Child Psychol Psychiatry October 2004 vol. 9 no. 4 479-497

2) Bögels, S., Hoogstad, B., van Dun, L., de Schutter, S. & Restifo, K (2008). Mindfulness training for adolescents with externalizing disorders and their parents. Behaviour and Cognitive Psychotherapy, 36, 193 – 209. Samuel Weiser, *INC; York Beach.