Reflektion av erfarenheter i projektet

Torsdag 5 november 2015

Jessica Lilo

Jessica Lilo

Lärarnas situation är tuff i många skolor. Många undervisningstimmar, lite tid till planering och utvärdering, mycket administration med att registrera och följa upp frånvaro, begränsad tid avsatt till uppföljning med mentorselever gör det svårt för lärare att räcka till. Långvarig stress bland lärare är vanligt förekommande och påverkar kvalitéten på undervisningen och inte minst den egna hälsan. Mot den bakgrunden finns några lärdomar vi drar ur projektet så här långt. De skolor som anmäler intresse till projektet har alla hittills haft en engagerad och mycket intresserad lärare. Projektets genomförande beror ofta på den enda lärarens insats. I de skolor där projektet genomförs på olika lärares lektioner märker vi att det fortfarande är en enda lärares engagemang som allt hänger på. Andra lärare är inte lika väl insatta (om alls) i projektet och blir på så vis varken inkluderade eller delaktiga. Slutsatsen så här långt är at det är en styrka att bjuda in till informationsmöte för alla lärare i de deltagande klasserna. Klassens alla lärare är då införstådda med elevernas process och får alla möjlighet att prova övningarna. På så vis hoppas vi att klasserna får möjlighet att träna på fler lektioner och att det på så sätt skapas mer flexibilitet och mindre sårbarhet gällande enskilda lärares situation.

Vi ser också olika tendenser i deltagande skolor. En del önskar genomföra projektet i stor skala med hela årskurser eller ett flertal klasser. Andra väljer enstaka klasser och lägger stor vikt vid vilken klass arbetet görs med. I vissa skolor resonerar man som så att man önskar träna mindfulness i klasser som verkar mottagliga och positivt inställda. På andra ställen väljer man ut en klass med en problematisk situation, svår gruppdynamik eller med enstaka elever med allvarliga stress-relaterade problem. Detta påverkar så klart både arbetssätt och resultat. De olika skolornas situation gör det svårt att ha samma format på workshoparna. Det kräver handledare med stor erfarenhet och gruppförståelse. Generellt sätt märker vi ett behov av att förankra projektet starkare i de deltagande skolorna. Till vårterminen förändrar vi därför upplägget och inleder projektet i varje skola med ett besök på plats och ökad information till lärarna.