Lobbningsarbete för lugn och ro i förskolan och skolan bär frukt

Torsdag 20 februari 2014

Visionen i vårt arbete med Drömmen om det goda har ända från starten varit att bidra till en förskola och skola med trygga barn och unga med god självkänsla och förmåga till närvaro, som känner samhörighet med andra och har lugna vuxna till stöd. Samtidigt med vårt arbete med stillhetsmetoder på förskolans och skolans verkstadsgolv har vi också lobbat för att stillhet ska bli ett naturligt inslag i förskole- och skolvardagen, precis som idrott och gymnastik. Vi har hållit seminarier och workshops på riksdagen sju gånger sedan 2003. Riksdagsledamot Anne Marie Brodén (M) initiativtagare till Kultur och hälsa-gruppen på riksdagen och verksam i Kulturutskottet har lagt flera motioner om det under åren den nya skollagen från 2011 kräver att ”alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”.

Två av Anne Marie Brodéns motioner, som berör vårt arbete, behandlas nu i Utbildningsutskottets Betänkande 2013/2014:UbU12 Skolväsendet: Motion 2013/2014:Ub401 Nolltolerans mot mobbning och kränkningar, där Drömmen om det goda lyfts som ett gott exempel och Motion 2013/2014:Ub405 Kommunen bör förbättra möjligheterna till en lugnare miljö i förskolan.

Vi är många engagerade individer som har bidragit till det ökande politiska intresset för Mindfulness och stillhet i skolan. När vi senast mobiliserade experter i vårt nätverk till ett rundabordssamtal på riksdagen medverkade psykologen och forskaren Yvonne Terjestam, som har beforskat Drömmen om det goda-metodiken, Walter Osika, specialist i internmedicin, kardiologi och psykiatri, stressforskare och nybliven föreståndare på Centrum för Social Hållbarhet på Karolinska Institutet, Margaretha Egeberg, specialist inom barn och ungdomspsykiatri och tidigare överläkare på BUP-kliniken i Stockholm.

Samtalet arrangerades av Anne Marie Brodén, Betty Malmberg (M) ordförande i utbildningsutskottet och Thomas Finnborg (M).

Det hölls i nov 2012 i samband med att Anne Marie Brodén till Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson överlämnade en rapport med förslag om förebyggande åtgärder när det gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. Anne Marie omnämner Drömmen om det goda bland de goda exemplen i sin rapport.

– Jag önskar att alla barn och elever i svenska förskolor och skolor hade möjlighet att pröva på mindfulness och stillhet. De ökande ohälsoproblemen som man brottas med i skolan är mycket på det inre planet, förklarade Anne Marie efter att i det sista inlägget av Marie Ryd, vetenskapsjournalist, ha informerats om hjärnforskningens senaste rön.

Läs mer om Utbildningsutskottets betänkande

Läs mer om rundabordssamtalet här